Pla estratègic

El Pla Estratègic és un instrument tècnic que planifica un conjunt de mesures, recursos i accions per assolir els objectius fixats en l’àmbit dels serveis socials.

[spoiler title=”Missió” open=”0″ style=”2″]

La missió defineix la raó de ser d’una organització

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és una entitat pública, dinàmica, innovadora i compromesa, formada per un equip de professionals, que treballa bàsicament a la Garrotxa, gestionant i facilitant els serveis necessaris a les persones i a la comunitat, per millorar el benestar i contribuir a la cohesió social.[/spoiler] [spoiler title=”Valors” open=”0″ style=”2″]

Els valors expressen els trets que han de caracteritzar la manera de fer del Consorci

Comunicació: Garantir la informació oportuna i el diàleg permanent amb tots i cadascun dels agents implicats, tant els usuaris dels seus serveis i prestacions com entre aquells implicats en el seu disseny i desenvolupament.

Motivació: Conjuminar els diferents interessos de les persones i ens implicats.

Respecte: Considerar, les idees, opinions, drets dels altres com a legítims des del punt de vista de la persona o ens que l’emet.

Treball en equip: Participar activament en la consecució d’una fita comú subordinant els propis interessos als objectius del conjunt en el que es participa.

Compromís: Vincular-se i actuar efectivament en la línia marcada pels valors, la missió, les estratègies i els objectius de l’Organització.

Flexibilitat: Entendre, valorar i adaptar-se a postures diferents o punts de vista contraris, adaptant el propi enfocament i promovent els canvis oportuns.

Coherència: Vetllar per la correspondència entre el que es diu i el que es fa.

[/spoiler] [spoiler title=”Línies estratègiques” open=”0″ style=”2″]

Les línies estratègiques orienten els reptes i ajuden a plantejar objectius

Governança i coneixement: Volem ser una organització que aprèn.

Creixement professional: Volem ser una organització que l’eix principal siguin les persones i el seu creixement.

Ciutadania i serveis: Volem uns serveis orientats a les necessitats socials de la ciutadania.

[/spoiler]