Pla estratègic 2011-2015

El Pla Estratègic és un instrument tècnic que planifica un conjunt de mesures, recursos i accions per assolir els objectius fixats en l’àmbit dels serveis socials.

Missió

La missió defineix la raó de ser d’una organització

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és una entitat pública, dinàmica, innovadora i compromesa, formada per un equip de professionals, que treballa bàsicament a la Garrotxa, gestionant i facilitant els serveis necessaris a les persones i a la comunitat, per millorar el benestar i contribuir a la cohesió social.

Valors

Els valors expressen els trets que han de caracteritzar la manera de fer del Consorci

Comunicació: Garantir la informació oportuna i el diàleg permanent amb tots i cadascun dels agents implicats, tant els usuaris dels seus serveis i prestacions com entre aquells implicats en el seu disseny i desenvolupament.

Motivació: Conjuminar els diferents interessos de les persones i ens implicats.

Respecte: Considerar, les idees, opinions, drets dels altres com a legítims des del punt de vista de la persona o ens que l’emet.

Treball en equip: Participar activament en la consecució d’una fita comú subordinant els propis interessos als objectius del conjunt en el que es participa.

Compromís: Vincular-se i actuar efectivament en la línia marcada pels valors, la missió, les estratègies i els objectius de l’Organització.

Flexibilitat: Entendre, valorar i adaptar-se a postures diferents o punts de vista contraris, adaptant el propi enfocament i promovent els canvis oportuns.

Coherència: Vetllar per la correspondència entre el que es diu i el que es fa.

Línies estratègiques

Les línies estratègiques orienten els reptes i ajuden a plantejar objectius

1. Garantir la prestació de serveis d’acció social a qualsevol ciutadà de la Garrotxa.
2. Implicar als agents socials en la contribució del benestar social.
3. Ampliar l’abast de l’actuació del Consorci a les necessitats socials emergents.
4. Innovar i millorar de manera continuada la prestació i oferta de serveis.
5. Ajustar l’organització, els equips i els professionals als avenços tecnològics i requeriments del moment.