Renda garantida de ciutadania

Renda garantida de ciutadania

La renda garantida de ciutadania (RGC) és una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica de dret subjectiu  i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament per [...]